Regulamin Szosowy Klasyk Szklarska Poręba 2017

 1. Cel wyścigu

– promocja Szklarskiej Poręby jako miejsca do uprawiania kolarstwa szosowego

– popularyzowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

– wyłonienie najlepszych kolarzy w rywalizacji w Szosowym Klasyku Szklarska Poręba 2017

 1. Organizator

Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra

tel/fax +48 75 76 123 76; biuro@bikemaraton.com.pl

 1. Termin i miejsce

Termin – 9 lipca 2017, start godz. 11.00

Biuro zawodów – Ski Arena Szrenica, Szklarska Poręba, ul. Turystyczna

Start honorowy – Ski Arena Szrenica, Szklarska Poręba, ul. Turystyczna

Start ostry lotny – Piechowice, Piastów

META – Stadion lekkoatletyczny, Szklarska Poręba, ul. Plac Sportowy

 1. Trasa i dystanse

Start honorowy – Start ostry – 10 km

PRO – 90 km

FUN – 57 km

 1. Program imprezy

8 lipca (sobota)
17.00 – 20.00 Weryfikacja zgłoszeń, zapisy, odbiór numerów i pakietów – Biuro Zawodów, ul. Turystyczna 25, Ski Arena Szrenica Szklarska Poręba
9 lipca (niedziela)
8.00-10.30 Weryfikacja zgłoszeń, zapisy, odbiór numerów i pakietów – Biuro Zawodów, ul. Turystyczna 25, Ski Arena Szrenica Szklarska Poręba
10.45 Otwarcie sektorów startowych
11.00 Start honorowy – Ski Arena Szrenica
15.00 Zamknięcie trasy Szosowego Klasyku Szklarska Poręba
ok. 15.00 Dekoracja Zwycięzców Szosowego Klasyku Szklarska Poręba – Ski Arena
 1. Warunki uczestnictwa

6. 1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w imprezie mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

–  poniżej 18 lat na dystansie FUN , za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. (pobierz oświadczenie)

6.2. Uczestnikiem Szosowego Klasyku może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

 • Wypełni na stronie internetowej szosowyklasyk.pl elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 • Wniesie opłatę startową zgodnie z pkt. 7 regulaminu
 • Odbierze nr startowy w Biurze Zawodów zgodnie z programem zawodów
 1. Opłaty startowe – limit zawodników 300 osób, decyduje kolejność opłat startowych.

80 zł    –   płatne do 20.06. 2017

100 zł  –   płatne od 21.06.2017 – bez gwarancji pełnego pakietu startowego np. koszulki etc.

.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
– numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu
– pamiątkową limitowana wersję koszulki typu t-shirt
– oznakowanie i zabezpieczenie trasy
– zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu
– dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie
– dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie
– możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym  przed starem
– wyniki poszczególnych etapów
– nagrody  dla zwycięzców w kategoriach
– doskonałą atmosferę kolarską

Wybraną opłatę należy wznieść na konto Organizatora ,  za pomocą płatności elektronicznych lub tradycyjnym przelewem.

wzór wypełnienia przelewu
 

Odbiorca :

Grabek Promotion sp. z o. o.
K. Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
 

Nr konta

(SWIFT Code )
(IBAN )

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

(WBKPPLPP)
PL62109017080000000103103940

Tytuł wpłaty :

opłata startowa SK Szklarska Poręba  Imię i Nazwisko zawodnika

.
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej ( na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

 1. Kategorie wiekowe i nagrody

  Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – PRO
  kobiety: symbol wiek nagradzane miejsca
  OPEN OPEN K rok ur. 1999 i starsze od 1 do 3
  18 – 30 lat K 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat K 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  od 41 lat K 4 rok ur. 1976 i starsze od 1 do 3
  mężczyźni: symbol wiek nagradzane miejsca
  OPEN OPEN M rok ur. 1999 i starsi od 1 do 3
  18 – 30 lat M 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat M 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  41 – 50 lat M 4 rok ur. 1967 – 76 od 1 do 3
  51 – 60 lat M 5 rok ur. 1957 – 66 od 1 do 3
  od 61 lat M 6 rok ur. 1956 i starsi od 1 do 3
  Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – FUN
  kobiety: symbol wiek nagradzane miejsca
  do 18 lat K1 rok ur. 2000 i młodsze od 1 do 3
  18 – 30 lat K 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat K 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  od 41 lat K 4 rok ur. 1976 i starsze od 1 do 3
  mężczyźni: symbol wiek nagradzane miejsca
  do 18 lat M1 rok ur. 2000 i młodsi od 1 do 3
  18 – 30 lat M 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat M 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  41 – 50 lat M 4 rok ur. 1967 – 76 od 1 do 3
  51 – 60 lat M 5 rok ur. 1957 – 66 od 1 do 3
  od 61 lat M 6 rok ur. 1956 i starsi od 1 do 3

 2. Pomiar czasu

  Podczas Szosowego Klasyku będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Czasem liczonym do klasyfikacji jest czas brutto. Na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontrolne, ominięcie któregoś z punktów kontrolnych oznaczać będzie dyskwalifikację zawodnika.Pomiar czasu

 1. Limit czasu

Na pokonanie całej trasy wyścigu Szosowy Klasyk Szklarska Poręba, niezależnie od dystansu, ustala się limit 4h00m od momentu startu ostrego.
Zawodnicy poruszający się na trasie wyścigu ze stratą czasową 30 min do czołówki peletonu, wyprzedzeni przez samochód koniec wyścigu mają kontynuować jazdę pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 1. Ruch drogowy

Zawody zostaną rozegrane przy ograniczonym ruchu drogowym. Trasa wyścigu dla czołowej grupy będzie całkowicie wyłączona z ruchu pojazdów. Zawodnicy jadący ze stratą 30 min do czołówki wyprzedzeni przez samochód KONIEC WYŚCIGU mogą kontynuować jazdę pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 1. Informacje końcowe

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.6)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin Szosowego Klasyku Szklarska Poręba 2017,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych , w celach związanych z imprezą.
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy Szosowy Klasyk Szklarska Poręba,
 • jest zdolny do udziału imprezie Szosowy Klasyk Szklarska Poręba 2017, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu  w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Na trasie wyścigu  mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  imprezy Szosowy Klasyk, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Szosowy Klasyk Szklarska Poręba odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.szosowyklasyk.pl

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu Szosowy Klasyk Szklarska Poręba oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

Jelenia Góra, 28.02.17