Regulamin Szosowy Klasyk Grodowiec 2017

 1. Cel wyścigu

– promocja gminy Grębocice jako miejsca do uprawiania kolarstwa szosowego

– popularyzowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

– wyłonienie najlepszych kolarzy w rywalizacji w Szosowym Klasyku Grodowiec 2017

 

 1. Organizator

Grabek Promotion Sp. z o.o., K. Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra

tel/fax +48 75 76 123 76, biuro@bikemaraton.com.pl

 1. Termin i miejsce

Termin – 5 sierpnia 2017, start godz. 11.00

Biuro Zawodów – Boisko Sportowe Obiszów

START / META –  Grodowiec

 

 1. Trasa i dystanse

 

Runda długości 27,5 km

Dystans FUN – 2 x runda – 55 km

Dystans PRO – 4 x runda – 110 km

 1. Program imprezy

piątek, 4 sierpnia 2017
———————————–

16.00 – 21.00  Weryfikacja zgłoszeń, zapisy, odbiór numerów i pakietów
Biuro Zawodów – Boisko Sportowe Obiszów

sobota, 5 sierpnia 2017
———————————–

8.00 – 10.30   

Weryfikacja zgłoszeń, zapisy, odbiór numerów i pakietów

Biuro Zawodów – Boisko Sportowe Obiszów

10.45 Otwarcie sektorów startowych
11.00    Start- Grodowiec
12.00- 14.30 Pasta Party  dla zawodników Grodowiec
15.00  Zamknięcie trasy  Grodowiec
ok. 15.00 Dekoracje zwycięzców  Grodowiec

 

 1. Warunki uczestnictwa

6.1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w imprezie mają osoby:

–  które ukończyły 18 lat,

–  poniżej 18 lat na dystansie FUN , za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. (pobierz oświadczenie)

6.2. Uczestnikiem Szosowego Klasyku może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

 • Wypełni na stronie internetowej elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 • Wniesie opłatę startową zgodnie z pkt. 7 regulaminu
 • Odbierze nr startowy w Biurze Zawodów zgodnie z programem zawodów

 

 1. Opłaty startowe – limit zawodników – 300 osób

80 zł    –   płatne do 20.07. 2017
100 zł  –   płatne od 21.07.2017  

.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
– numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu
– pamiątkową limitowana wersję koszulki typu t-shirt
– oznakowanie i zabezpieczenie trasy
– zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu
– dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie
– dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie
– możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym  przed starem
– wyniki poszczególnych etapów
– nagrody  dla zwycięzców w kategoriach
– doskonałą atmosferę kolarską

Wybraną opłatę należy wznieść na konto Organizatora ,  za pomocą płatności elektronicznych lub tradycyjnym przelewem.

wzór wypełnienia przelewu
 

Odbiorca :

Grabek Promotion sp. z o. o.
Os. Robotnicze 9/2
58-500 Jelenia Góra
 

Nr konta

(SWIFT Code )
(IBAN )

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

(WBKPPLPP)
PL62109017080000000103103940

Kwota :

opłata startowa uzależniona jest od terminu jej wniesienia

Tytuł wpłaty :

opłata startowa SK Grodowiec  Imię i Nazwisko zawodnika

.
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej ( na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

 

 1. Kategorie wiekowe i nagrody:

  Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – PRO
  kobiety: symbol wiek nagradzane miejsca
  OPEN OPEN K rok ur. 1999 i starsze od 1 do 3
  18 – 30 lat K 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat K 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  od 41 lat K 4 rok ur. 1976 i starsze od 1 do 3
  mężczyźni: symbol wiek nagradzane miejsca
  OPEN OPEN M rok ur. 1999 i starsi od 1 do 3
  18 – 30 lat M 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat M 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  41 – 50 lat M 4 rok ur. 1967 – 76 od 1 do 3
  51 – 60 lat M 5 rok ur. 1957 – 66 od 1 do 3
  od 61 lat M 6 rok ur. 1956 i starsi od 1 do 3
  Szosowy Klasyk Szklarska Poręba – FUN
  kobiety: symbol wiek nagradzane miejsca
  do 18 lat K1 rok ur. 2000 i młodsze od 1 do 3
  18 – 30 lat K 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat K 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  od 41 lat K 4 rok ur. 1976 i starsze od 1 do 3
  mężczyźni: symbol wiek nagradzane miejsca
  do 18 lat M1 rok ur. 2000 i młodsi od 1 do 3
  18 – 30 lat M 2 rok ur. 1987 – 99 od 1 do 3
  31 – 40 lat M 3 rok ur. 1977 – 86 od 1 do 3
  41 – 50 lat M 4 rok ur. 1967 – 76 od 1 do 3
  51 – 60 lat M 5 rok ur. 1957 – 66 od 1 do 3
  od 61 lat M 6 rok ur. 1956 i starsi od 1 do 3

 2. Pomiar czasu

Podczas Szosowego Klasyku będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Czasem liczonym do klasyfikacji jest czas brutto. Na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontrolne, ominięcie któregoś z punktów kontrolnych oznaczać będzie dyskwalifikację zawodnika.

 1. Limit czasu

Na pokonanie całej trasy wyścigu Szosowy Klasyk Grodowiec, niezależnie od dystansu, wyznacza się limit 4h00m od momentu startu ostrego.

Od godz. 14.30 zamknięcie możliwości wjazdu na kolejną rundę (linia mety). Zawodnik wycofany na tej podstawie klasyfikowany jest z czasem + okrążenie/a .

 

 1. Ruch drogowy

Zawody zostaną rozegrane przy ograniczonym ruchu drogowym. Na zabezpieczonej i wyłączonej z ruchu trasie.

 

 1. Informacje końcowe

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.6)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin Szosowego Klasyku Grodowiec 2017,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych , w celach związanych z imprezą.
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy Szosowy Klasyk Grodowiec,
 • jest zdolny do udziału imprezie Szosowy Klasyk Grodowiec 2017, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu  w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Na trasie wyścigu  mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  imprezy Szosowy Klasyk, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Szosowy Klasyk Grodowiec odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.szosowyklasyk.pl

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu Szosowy Klasyk Grodowiec oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

                                                                                                    Jelenia Góra, 28.07.16 (2)